Statut

                                          STATUT

Stowarzyszenia Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych w Starachowicach „Nasze Miasto”

/  z  wprowadzonymi zmianami w dniu 15.02.2015 r /

 

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

                                                                          § 1

 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę: Stowarzyszenie     Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych w Starachowicach „ Nasze Miasto”
  1. 2.      Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy: SSiWM „Nasze Miasto”
  2. 3.      Stowarzyszenie spełnia warunki Organizacji Pożytku Publicznego.

                                                                          § 2

 1. 1.      Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem   miasta Starachowice i ma swoją siedzibę w Starachowicach.
 2. 2.      W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym tam porządkiem prawnym.

                             

                                                                          § 3

1.   Stowarzyszenie jest organizacją dobrowolną, samorządną, trwałą, posiadającą osobowość     prawną, działającą na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu, powołane jest na czas nieokreślony.

                                                                          § 4

1.   Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem Stowarzyszenie Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych w Starachowicach „Nasze Miasto”.

 

Rozdział 2

Cele działania i sposoby ich realizacji

                                                                          § 5

 1. 1.      Celem działalności Stowarzyszenia jest szerzenie idei społeczeństwa   obywatelskiego    poprzez ciągłe angażowanie mieszkańców w procesy decyzyjne władz, aby ludzie byli świadomi swoich praw obywatelskich i czuli przynależność do społeczności lokalnej, mieli poczucie dobra wspólnego. W swoich działaniach szczególny nacisk kładziemy na wszelkie formy samopomocy, integracji europejskiej i  integracji społeczności lokalnych, dialogu społecznego, działań na zasadach partnerstwa, w celu rozwoju społeczeństwa i poprawy jakości życia poprzez :

1)      działalność na rzecz integracji mieszkańców i rozwoju samorządu;

2)      stwarzanie warunków organizacyjnych, materialnych i ekonomicznych dla funkcjonowania lokalnych porozumień mieszkańców, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych;

3)      działalność na rzecz poprawy warunków zamieszkiwania oraz bazy materialnej, socjalnej, kulturalnej, sportowej, ochrony przyrody;

4)       występowanie z wnioskami i opiniami  do organów  władz samorządowych;

5)      reprezentowanie, występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów Państwa, władz i urzędów w sprawach dotyczących mieszkańców miasta;

6)      stworzenie możliwości wymiany doświadczeń pomiędzy wspólnotami i spółdzielniami w zakresie zarządzania zasobami mieszkaniowymi;

7)      uczestniczenie w wyborach samorządowych poprzez tworzenie komitetów wyborczych, typowanie kandydatów i ich  promocja;

8)      upowszechnianie poprzez środki masowego przekazu oraz własne wydawnictwa informacji związanych z działalnością na rzecz mieszkańców miasta;

9)      działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

10)  działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ludzi starszych;

11)   Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, oświaty, wypoczynku dzieci i młodzieży;

12)  działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;

13)  pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom  w trudnej sytuacji życiowej; 

14)  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

15)  działalności  charytatywnej;

16)  podtrzymywanie  i upowszechnianie tradycji narodowych pielęgnowania polskości  oraz rozwoju świadomości  narodowej, obywatelskiej i kulturowej, dziedzictwa narodowego;

17)  promocji  zatrudnienia aktywności zawodowej, działalnością na rzecz osób w wieku emerytalnym;

18)  działalności  wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój  przedsiębiorczości;

19)  działania w zakresie rozwoju demokracji, szerzenia swobód obywatelskich, praw człowieka i praw konsumenckich;

20)  działalności na rzecz integracji  europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami, współpracy i pomocy Polonii i Polakom za granicą;

21)  promocja i organizacja wolontariatu;

 

                                                                           § 6

1.   Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)      organizowanie współdziałania członków Stowarzyszenia dla realizacji zadań statutowych oraz wypracowania wspólnych stanowisk w sprawach ważnych dla członków i przedstawianie tych stanowisk właściwym organom władzy i administracji, organom samorządowym, organizacjom gospodarczym, społecznym i politycznym, podmiotom gospodarczym;

2)      współpracę z organizacjami społecznymi, instytucjami specjalistycznymi, środowiskami naukowymi, organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi;

3)      informowanie opinii publicznej w celu uzyskania społecznego poparcia dla działalności statutowej Stowarzyszenia oraz jego członków;

4)      inicjowanie wymiany myśli, doświadczeń teoretycznych i praktycznych oraz rozpowszechnianie ich wyników;

5)      gromadzenie funduszów na wspieranie inicjatyw społeczno-wychowawczych, samorządowych i gospodarczych;

6)      dofinansowanie wspólnych inicjatyw spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w zakresie prowadzonych inwestycji ( remontowych, budowlanych itp.), organizowania i funkcjonowania świetlic, klubów osiedlowych, działalności oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, organizowanie, spotkań, prelekcji, wystaw, zawodów sportowych,  oraz innych imprez na rzecz kultury;

7)      Inicjowanie działań celem   powoływania rad osiedlowych jako zespołów doradczych w ramach prac stowarzyszenia, w oparciu o funkcjonujące zarządy wspólnot i rady nieruchomości;  

8)      współpraca, informowanie organów odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo publiczne / Sądy, Prokuratura, Policja Straż Pożarna, Straż Miejska i inne formacje/ o naruszeniu prawa, demoralizacji oraz spokoju i porządku publicznego;

9)      współpracę ze środowiskami, instytucjami, władzami samorządowymi, organizacjami krajowymi i zagranicznymi zainteresowanymi w rozwijaniu więzi z Ojczyzną Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą, współpracy z organizacjami pozarządowymi innych państw;

10)  organizowanie szkoleń, sympozjów, konferencji, letnich szkół i zjazdów, wystaw i targów, pikników integracyjnych, koncertów, imprez sportowo-rekreacyjnych, spotkań dyskusyjnych, odczytów, zebrań;

11)  prowadzenie działalności doradczej;

12)  organizację wymiany międzynarodowej;

13)  propagowanie idei samorządności, upowszechnianie postaw proeuropejskich;

14)  inspirowanie do podejmowania działalności gospodarczej, poprzez organizowanie szkoleń, konferencji, wymiany informacji, pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających spełnianie funkcji społecznych i zawodowych;

15)  popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie organizacji i zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej;

16)  współpraca z placówkami kulturalno- oświatowymi;  

17)  Zdobywanie i gromadzenie środków na działalność na rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych;

18)  zbiórki charytatywne;

19)  kształtowanie właściwego stosunku do środowiska, szerzenie zrozumienia celów ochrony środowiska oraz propagowania spraw ochrony środowiska i poczynań zmierzających do zapewnienia tej ochrony;

                                                                           § 7

1.   Stowarzyszenie może prowadzić działalność usługową na rzecz członków w zakresie:

1)      doradztwa organizacyjnego, technicznego i ekonomicznego;

2)      szkolenia i tworzenia zespołów problemowych, i doradczych;

3)      wspierania inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu, pośrednictwa
w poszukiwaniu pracy, aktywizacji i promocji;

4)      prowadzenia działalności wydawniczej i edukacyjnej, oświatowo- kulturalnej i sportowej;

                                                                           § 8

1.   Stowarzyszenie opiera się w swojej działalności na pracy społecznej ogółu członków.
Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenia może zatrudniać pracowników;

 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

                                                                          § 9

1.   Członkami Stowarzyszenia mogą być:

1)      mieszkańcy Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta  Starachowice, posiadający obywatelstwo polskie, nie pozbawieni praw publicznych – jako członkowie zwyczajni;

2)      członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna, inne organizacje, które zadeklarują swoją pomoc finansową, rzeczowa, merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia;

3)      przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, po złożeniu przez kandydata deklaracji;

4)      członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia;

                                                                          § 10

1.   Członkom zwyczajnym przysługuje:

1)      czynne oraz bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia;

2)      prawo uczestniczenia w zebraniach, imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

3)      prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia;

4)      prawo zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia;

5)      prawo korzystania z doradztwa we wszystkich sprawach wynikających z działalności Stowarzyszenia;

2.   Członkom wspierającym przysługują prawa określone w ust1 pkt. 2-5 jak również prawo   uczestniczenia w Walnym Zebranie z głosem doradczym;

                                                                          § 11

1.      Członkowie mają obowiązek:

1)      opłacania rocznych składek według zasad określonych przez Walne Zebranie;

2)      stosowania się do postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał organów Stowarzyszenia;

3)      dbania o dobro i rozwój Stowarzyszenia;

4)      aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia;

2.    Członek jest obowiązany do wpłacenia rocznej składki w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego, którego składka dotyczy.

3.   Nowo przyjęty członek jest obowiązany do wpłacenia rocznej składki w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu go w poczet członków.

4.    Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z deklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał  władz.

                                                                        § 12

1.   Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w wyniku:

1)      dobrowolnego wystąpienia  po złożeniu pisemnej rezygnacji;

2)      wydalenia ze Stowarzyszenia;

3)      śmierci;

                                                                          § 13

1.   Skreślenie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:

1)      utraty obywatelstwa polskiego;

2)      utraty praw publicznych;

3)      zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez okres dłuższy niż 10 miesięcy;

4)      łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;

2.    Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków zainteresowany może wnieść odwołanie  na Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni. Uchwała Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia

                                                                          § 14

1.   Władzami Stowarzyszenia są:

1)      Walne Zebranie Członków;

2)      Zarząd;

3)      Komisja Rewizyjna;

 

                                                                           § 15

1.  Kadencja władz trwa trzy lata. Rozpoczyna się ona z dniem wyboru, a kończy z chwilą dokonania wyboru nowych władz na Walnym Zebraniu odbywanym w trzecim roku  kadencji.

2.   Przed upływem kadencji mandat członka władz wygasa w razie:

1)      zrzeczenia się mandatu;

2)      utraty członkostwa w Stowarzyszeniu;

3)      odwołania ze składu władz przez Walne Zebranie Członków;

4)      śmierci;

3.   Na miejsce członka władz, którego mandat wygasł, do końca kadencji wchodzi   kandydat, który w ostatnich wyborach do tych władz otrzymał kolejno największą liczbę głosów.

4.   Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

   

Rozdział 5

Walne zebranie członków

                                                                          § 16

1.   Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Biorą w nim udział:

1)      członkowie  stowarzyszenia;

2)      członkowie wspierający – z głosem doradczym;

2.   Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3.   Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania poprzez ogłoszenia w lokalnej
prasie przekazu informacji z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych oraz pism do członków stowarzyszenia.

4.   Walne nadzwyczajne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najemnej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5.   Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej 50% członków z zastrzeżeniem § 27, §28 ust. 1. Głosowanie jest jawne, chyba, że Walne Zebranie postanowi inaczej.

6.   W przypadku braku 50% w pierwszym terminie, zwołuje się Walne Zabranie w drugim    terminie, który może być w odstępie 30 minut od pierwszego. W takim przypadku podjęte uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę osób biorących w zebraniu.

 

                                                                          § 17

1.   Do kompetencji Walnego Zebranie należy:

1)      określanie kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;

2)      uchwalanie zmian statutu;

3)      wybór Prezesa Zarządu;

4)      wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

5)      udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek komisji rewizyjnej;

6)      uchwalenia budżetu;

7)      uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;

8)      wybór oraz odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;

9)      rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;

10)  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

11)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia;

12)  podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszania i przeznaczeniu jego majątku;

13)  podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady;

 

Rozdział 6

 Zarząd

                                                                          § 18

 1. Zarząd jest władzą wykonawczą powoływaną do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 7 osób w tym Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza, członków zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 3. Do kompetencji zarządu należy:

1)      realizacja celów Stowarzyszenia;

2)      wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;

3)      sporządzanie planów pracy i budżetu;

4)      sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

5)      reprezentowanie stanowiska Stowarzyszenia na zewnątrz;

6)      zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

7)      przyjmowanie i skreślanie z list członków;

8)    udzielanie przez Stowarzyszenie rekomendacji osobom kandydującym do pełnienia funkcji w organach lokalnej administracji państwowej oraz samorządu lokalnego;

9)      sporządzenie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności  stowarzyszenia z podaniem ich do publicznej wiadomości;

 

                                                                          § 19

1.   Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy jego obradom Prezes Zarządu lub Wiceprezes – z własnej inicjatywy, a ponadto na wniosek:

1)      pozostałych członków Zarządu;

2)      Komisji Rewizyjnej;

3)      co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia;

4)    Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obradom;

                                                                           § 20

1.   Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2.  W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji, utraty członkostwa w Stowarzyszeniu lub   czasowego braku możliwości sprawowania funkcji przez Prezesa Zarządu, Wiceprezes zastępuje Prezesa do najbliższego Walnego Zebrania, które w takim wypadku powinno być zwołane w ciągu trzech miesięcy.

 

Rozdział 7

Komisja rewizyjna

                                                                            § 21

1.   Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli i nadzoru nad działalnością  Stowarzyszenia. Składa się z 5 osób w tym Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza i członków Komisji

2.   W zakresie kontroli i nadzoru Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi, a swoje sprawozdania składa na Walnym Zebraniu Członków.

3.   Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)      kontrola przestrzegania przez Zarząd prawa, postanowień statutu;

2)      dokonywanie, co najmniej raz w roku kontroli finansowej działalności Stowarzyszenia;

3)      przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących  działalności Stowarzyszenia;

4)      składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności i wyników kontroli oraz wniosków w sprawie absolutorium dla  władz Stowarzyszenia;

5)      prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu;

4.   Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym
w posiedzeniach Zarządu.

5.   Komisja Rewizyjna może korzystać z opinii i doradztwa rzeczoznawców w sprawach wymagających specjalnych kwalifikacji.

                                                                          § 22

1.   Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego,  wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2.   Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą  być równocześnie członkami zarządu nie mogą być skazani prawomocnymi wyrokami sądu za przestępstwa z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego.

3.   Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku i są zwoływane przez przewodniczącego, a w razie jego nieobecności przez wiceprzewodniczącego, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komisji.

 

Rozdział 8

Majątek Stowarzyszenia

                                                                          § 23

1.   Majątek Stowarzyszenia tworzą:

1)      składki członkowskie;

2)      darowizny, spadki i zapisy, środków pochodzących z ofiarności publicznej;

3)      dochody z majątku Stowarzyszenia;

4)      dotacji, subwencji, udziałów, lokat;

5)      inne dochody uzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6)      dary rzeczowe;

§ 24

1.   Działalnością finansową Stowarzyszenia kieruje Zarząd.

2.   Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie  Stowarzyszenia.

3.   Pozyskany majątek służy wyłącznie realizacji  celów statutowych.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi               przepisami.

5.   Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach majątkowych składają dwaj członkowie Zarządu.

6.   Zaciąganie zobowiązań majątkowych wymaga kontrasygnaty Skarbnika.

7. Pełnomocnictwa do działania w imieniu Zarządu udzielają dwaj członkowie        Zarządu.

                                                                          § 25

1.   Szczegółowy regulamin prowadzenia działalności finansowej oraz zarządzania majątkiem Stowarzyszenia określa uchwała Zarządu.

 

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

                                                                           § 26

 1. 1.      Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów.

                                                                          § 27

1.   Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz jego likwidacji i przeznaczeniu majątku może podjąć Walne Zebranie Członków większością głosów w obecności, co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

Zarząd w składzie:

1/  Prezes Dariusz Grunt

2/ Sekretarz  Adam Buchelt