16 lis

Czas na uporządkowanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Stowarzyszenie Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych „Nasze Miasto” pozytywnie przyjęło możliwość zgłaszania wniosków do planowanego Budżetu Miasta. To kolejny krok władz miasta otwierania się do potrzeb mieszkańców i rozwoju demokratyzacji życia. Stowarzyszanie skorzysta z tej możliwości i złoży wniosek dotyczący zabezpieczenia środków finansowych na uporządkowanie PSZOK-ów (Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) tj. miejsc, gdzie wyrzucamy odpady segregowane do tzw. „dzwonów”.
Nowa ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nałożyła obowiązek segregacji odpadów przez wszystkich mieszkańców. Tu należy przypomnieć, jakie działania zastosowały ówczesne władze miasta wobec wspólnot mieszkaniowych. Początek miał miejsce za prezydentury Wojciecha Bernatowicza, ale jego „politykę” w tym zakresie kontynuował jego następca. Zaczęto zmuszać wspólnoty do szukania miejsc pod punkty gromadzenia tych odpadów uznając, że miasto nie będzie utrzymywać śmietników. Absolutnie pominięto fakt, że praktycznie większość wspólnot nie miała terenów pod te punkty i zaczęto wyburzać altany śmietnikowe.
Nasze stowarzyszenie cały czas przeciwstawiało się tym rozwiązaniom szukając kompromisu. Efektem było wypracowanie stanowiska, że miejsca gdzie stały dawne altany zostaną wydzierżawione wspólnotom, bo było to jedyne prawnie możliwe rozwiązanie. Zgodnie z prawem wspólnota nie może wydawać swoich pieniędzy na inwestycje, które nie są niezbędne do jej funkcjonowania i które nie są w jej władaniu. Gmina Starachowice zgodziła się na odpłatne dzierżawienie terenów z obowiązkiem ich sprzątania. Mogła to udostępnić nieodpłatnie, ale podjęto inną decyzje. Kolejnym krokiem było zagospodarowanie tych punktów. Ponieważ weszła obowiązkowa segregacja odpadów, gmina ustawiła pojemniki na segregacje w te miejsca, które były w jej władaniu, co znaczyło, że zobowiązała się do utrzymywania ich stanu technicznego i porządku wokół nich.
Co bardziej przewidujące wspólnoty podjęły działania na rzecz zagospodarowania miejsc pod zbiórkę odpadów przewidując komplikacje, do których doszło. Nasze stowarzyszenie wystąpiło do starachowickich przedsiębiorców z wnioskiem o opracowanie zabudowy na pojedyncze kontenery. Najlepszą ofertę dała firma STARPOL II w Starachowicach, która wkrótce rozpoczęła produkcję osłon do pojemników na odpady komunalne. Jak pokazały minione lata spełniają one swoją rolę. Obecnie większość wspólnot zagospodarowała miejsca pod „swoje śmietniki” i utrzymuje porządek.
Obecnie przy uporządkowanych punktach śmietnikach największy problem stanowią już nie śmietniki, ale obsługiwane przez gminę PSZOK-i. Ich stan jest fatalny. Po pierwsze stoją zbyt blisko śmietników wspólnotowych, po drugie – stoją na ziemi gdzie jest błoto woda, bo przeważnie nie są to tereny utwardzone. Po trzecie nie są one ogrodzone, co powoduje, że wiatr rozwiewa śmiecie. I co najgorsze – nie są zbyt często sprzątane.
Bardzo ważną sprawą jest niefunkcjonalność tych „dzwonów”, bo wielu odpadów nie można do nich wrzucić, bo się nie mieszczą – wtedy „na ogół” te „za duże” śmiecie zostawia się „gdzieś obok”.
Zgodnie z raportem Najwyższej Izby Kontroli, gmina została negatywnie oceniona pod względem utrzymania porządku i czystości – zarzucono brak kontroli utrzymania porządku i kontroli segregacji śmieci. Obecnie straż miejska słusznie kontroluje punkty gromadzenia odpadów, pouczając i informując o bałaganie. Ale i dużo winy leży po stronie wielu mieszkańców, którym nie zależy na czystości i porządku wokół ich miejsc codziennego pobytu – widocznie im „wisi” ładny wygląd najbliższego otoczenia.
Tu chcemy poinformować wszystkich czytających, że wszystkie odpady do segregacji trzeba zostawiać w punktach gdzie są dzwony. W tych punktach w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca należy wystawiać „gabaryty” tj meble, a także „elektrośmiecie”, a nie przy altanach śmietnikowych jak czyni to bardzo duża część mieszkańców. Natomiast gruz budowlany należy we własnym zakresie wywozić na odpowiedni punkty na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Starachowiczanie muszą się liczyć z tym, że niedługo będą na nich nakładane kary za nie segregowanie odpadów przez mieszkańców bloków. Wynika to jednoznacznie z raportu NIK-u, który negatywnie ocenił władze miasta za brak kontroli.
Możliwe, że ze względu na zbliżającą się kampanię wyborczą gmina nie zastosuje takich sankcji, ale potem będzie musiała to zalecenie zastosować, wiec należy się spodziewać takich kontroli i nakładania kar, a może nawet i wzrostu opłat. Ten problem będą mieli ci, co maja wspólne altany.
Nasze stowarzyszanie tym artykułem składa wniosek o porządkowanie punktów selektywnej zbiorki i jednocześnie apeluje do wspólnot i mieszkańców o dbanie o porządek przy swoich altanach. Ponadto uważamy, że warto pomyśleć o zamianie fatalnie dobranych i niefunkcjonalnych „dzwonów” na stosowane w większości miast w Polsce „wagoniki” jeżeli tylko powstaną odpowiednie „możliwości” i znajdą się odpowiednie środki.

Miejsca zbiórki selektywnej

Wszystkie prawa zastrzeżone. Nasze Miasto Starachowice 2014. Kontakt: info@naszemiasto.starachowice.pl
<