17 lut

Odpowiedź ZEC-u w sprawie spalarni śmieci

Starachowice 30.01.2017r

Stowarzyszenie Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych
w Starachowicach „Nasze Miasto”
Ul. Słoneczna 14
27-200 Starachowice

Dotyczy: Odpowiedzi na pismo z dnia 11.01.2017 w sprawie udzielenia informacji nt. budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w ZEC Starachowice.
ZEC Starachowice dziękuje za zainteresowanie oraz wsparcie ze strony Zarządu Stowarzyszenia Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie planu budowy w/w instalacji. Doskonale rozumiemy Państwa niepokój związany ze skutkami realizacji takiej inwestycji w zakresie wzrostu cen za c.o. i c.c.w. Dlatego postaramy się poniżej odpowiedzieć na Państwa pytania i rozwiać wątpliwości.

1. Z jakich środków będzie finansowana planowana inwestycja
Planowana inwestycja może zostać dofinansowana ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla którego instytucją wdrażającą jest NFOŚiGW w Warszawie. Aktualnie możliwe jest dofinansowanie tej inwestycji w formie dotacji i pożyczki preferencyjnej w ramach działania 2.2 „ gospodarka odpadami „ lub w ramach działania 1.6.1 „ wysokosprawna kogeneracja „. Nabór projektów do tych działań planowany jest w 2017 r.
2. Jeśli będzie finansowana z środków zewnętrznych , to w jakiej wielkości będzie wkład własny finansowy i z jakich źródeł będzie pochodził, czy będzie to kredyt
W zależności od działania z którego będzie finansowana inwestycja, wysokość dotacji może wynieść od 30-68 % wielkości nakładów inwestycyjnych tj. od 15 -35 mln zł. NFOŚiGW dodatkowo oferuje pożyczkę na warunkach preferencyjnych na okres do 15 lat , której aktualne oprocentowanie wynosi 2%. Pożyczka ta może być udzielona w wysokości uzupełniającej dotację nawet do 100 % nakładów inwestycyjnych. Spłata pożyczki preferencyjnej nastąpi z nadwyżki finansowej utworzonej z amortyzacji i zysku netto po realizacji projektu. Ostateczny sposób finansowania ITPOK będzie zależny od warunków finansowania przedstawianych przez NFOS i GW przy naborze wniosków.
3. Jak kosztowo wygląda zestawienie – montaż nowej instalacji ITPOK w stosunku do wymaganego remontu i modernizacji obecnie funkcjonującej ciepłowni węglowej z montażem na niej nowoczesnych filtrów
Aktualnie trwają prace nad koncepcją modernizacji istniejących kotłów węglowych, jako rozwiązania alternatywnego w przypadku niemożności realizacji ITPOK. Aktualne koszty budowy instalacji odsiarczania i odazotowania spalin dla spełnienia norm emisyjnych po 2022 r. , co jest warunkiem prowadzenia dalszej produkcji są szacowane na około 15 mln złotych. Należy podkreślić, że nakłady te spowodują konieczność podwyżki ceny ciepła . Po opracowaniu koncepcji przedstawimy szczegółową informację w tej sprawie.
4. Jak wygląda kwestia amortyzacji takiej instalacji, jakie będą koszty eksploatacyjne ITPOK, a jakie obecnego bloku energetycznego
Dla planowanej instalacji ITPOK przyjęto średnią roczną stawkę amortyzacyjną w wysokości 7 % co oznacza wzrost amortyzacji o kwotę około 3 850 000 zł rocznie. Aktualny poziom amortyzacji istniejących instalacji do produkcji ciepła w dwóch ciepłowniach wynosi około 600 000 zł rocznie. Łączne koszty eksploatacyjne ITPO wraz z amortyzacją wyniosą około 6,6 mln zł rocznie.
Aktualne koszty wytwarzania ciepła wynoszą około 15,5 mln zł. Po realizacji ITPO nastąpi wzrost kosztów wytwarzania ciepła i energii elektrycznej o 6,6 mln zł z równoczesnym spadkiem dotychczasowych kosztów wytwarzania ciepła o około 3,6 mln złotych z tytułu zmniejszenia kosztów zakupu węgla i uprawnień do emisji CO2. Łączne koszty wytwarzania ciepła i energii elektrycznej wyniosą około 18,5 mln zł tj. 3 mln zł więcej niż aktualne koszty wytwarzania ciepła. Obliczenia te dotyczą pierwszego roku po realizacji ITPO. Obliczenia te nie uwzględniają skutków modernizacji ciepłowni związanych z pytaniem nr. 3

5. Jak kosztowo będą wyglądały opłaty dot. Emisji gazów cieplarnianych przy technologii ITPOK, w stosunku do obecnie stosowanej technologii, gdzie paliwem jest węgiel.
Zasady funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych określa ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.. W załączniku do Ustawy zawarto wykaz instalacji objętych systemem handlu, w którym nie uwzględniono instalacji spalania paliwa z odpadów komunalnych RDF. Tak więc instalacja ITPO po realizacji nie będzie ponosiła opłat z tytułu emisji CO2 związanych z tą ustawą. Realizacji ITPO zmniejszy opłaty z tytułu emisji CO2 w dotychczasowych kotłach węgłowych. Aktualnie koszt jednej tony emisji CO2 wynosi ok 5 euro/t. Zaoszczędzona emisja wyniesie ponad 21 000 ton CO2 rocznie. Przy aktualnych cenach uprawnień do emisji oszczędność z tego tytułu wyniesie ponad 460 000 zł rocznie. W związku z wprowadzonymi zmianami w Dyrektywie o handlu emisjami po 2020 r. prognozowane ceny uprawnień do emisji CO2 mogą wynieść ponad 15 euro/t

6. Jaka będzie różnica cenowa między paliwem stosowanym w ITPOK , a obecnie stosowanym węglem.
ZEC Starachowice aktualne stosuje do produkcji ciepła miał węglowy energetyczny o kaloryczności około 22 GJ/tonę. Aktualne ceny tego paliwa wynoszą około 12 zł za GJ energii zawartej w paliwie. Dla ITPO zapotrzebowanie na energię w paliwie do produkcji ciepła wynosi około 230 000 GJ rocznie. ZEC będzie odbierał frakcję palną z RIPOK do spalania w ITPO i za odbiór tej frakcji będzie uzyskiwał przychody. Wysokość tych przychodów po uwzględnieniu założonej wartości opałowej frakcji palnej wyniesie około 10 zł /GJ energii zawartej w tym paliwie. Wykorzystanie energii z frakcji palnej pozwoli na wyprodukowanie około 45 % całkowitej ilości ciepła dostarczanego do sieci ciepłowniczej i spowoduje oszczędność w zakupie węgla kamiennego do produkcji tego ciepła. Łączna kwota przychodów z oszczędności w zakupie węgla kamiennego oraz przychodów z opłat za odbiór paliwa wyniesie około 5,5 mln złotych. Należy zwrócić uwagę, że zastosowanie frakcji palnej do produkcji ciepła znacznie ograniczy wpływ wzrostu ceny węgla na wzrost ceny ciepła. W przypadku wzrostu ceny węgla nastąpi wzrost oszczędności z tytułu ograniczenia ilości zakupu węgla oraz równoczesny wzrost kosztów wytwarzania ciepła w pozostałych kotłach węglowych.

7. Czy planowana inwestycja spowoduje wzrost ceny centralnego ogrzewania i ciepłej wody, jak to miało miejsce w przypadku modernizacji PWIK
Podstawowym warunkiem realizacji planowanej inwestycji jest możliwość zastosowania takiej technologii do termicznego przekształcania paliwa RDF z odpadów komunalnych , której koszty eksploatacyjne i nakłady inwestycyjne nie spowodują konieczności wzrostu ceny wytwarzania ciepła w stosunku do aktualnych cen. Opracowana koncepcja techniczno-ekonomiczna budowy ITPO potwierdza możliwość zastosowania spośród istniejących na rynku i sprawdzonych technologii, zastosowanie takiej, która spełni ten warunek przy osiągnięciu założonych w koncepcji przychodów zewnętrznych. Głównym źródłem przychodów zewnętrznych projektu ITPO będą przychody z opłat za odbiór frakcji palnej z RIPOK , które przyjęto po cenie o ponad 10 % niższą niż wysokość opłat ponoszonych przez RIPOK w 2016 r. Kolejnym źródłem przychodów będą przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, które oszacowano na poziomie aktualnych cen rynkowych. Łączne przychody zewnętrzne wniosą kwotę ponad 4,5 mln zł. Przychody te są znacznie wyższe niż wzrost kosztów eksploatacyjnych wytwarzania ciepła po realizacji ITPO.
Dla zobrazowania wpływu tych dwóch źródeł przychodów przedstawiamy symulację
a) Każdy spadek wysokości opłaty za frakcję palną o 10 zł/t powoduje spadek przychodów o około 200 000 zł rocznie
b) Każdy spadek ceny energii elektrycznej na rynku o 10 zł/MWh spowoduje spadek przychodów o około 90 000 zł rocznie.
Symulacja ta wskazuje, że dopiero znaczny spadek założonych przychodów mógłby skutkować koniecznością wzrostu ceny ciepła dla odbiorców z tytułu budowy ITPO.
8. Czy planowana inwestycja zwiększy możliwości produkcyjne energii cieplnej i będzie w stanie również zaopatrzyć odbiorców domów prywatnych w C.O i C.C.W, gdyby ZEC planował takie przedsięwzięcie. Tak już się dzieje w wielu miastach np. sąsiednim Ostrowcu Św.
Planowana budowa ITPO nie na wpływu na wzrost zdolności produkcyjnych ZEC Starachowice.
W wyniku realizacji inwestycji zostanie zlikwidowana część istniejących kotłów węglowych i zastąpiona ITPO oraz kotłem szczytowym. Aktualna moc zainstalowana kotłów do produkcji ciepła przewyższa moc zamówioną przez odbiorców, co daje duże możliwości przyłączania nowych odbiorców, w tym: domów jednorodzinnych.
9. Czy w związku z koniecznością modernizacji sieci ciepłowniczej i planowanymi inwestycjami, racjonalne jest przekazywanie przez ZEC środków finansowych na inne cele np. sponsoring sportowy, inne zadania gminy. Jeżeli nie są to pieniądze z innej działalności ZEC tylko świadczonych usług sprzedaży ciepła, to winny one być przeznaczone na modernizacje i inwestycje

Jako spółka miejska, pracująca dla mieszkańców naszego miasta staramy się w symboliczny sposób okazjonalnie wspierać lokalne kluby sportowe, co jest społecznie akceptowane.
Kwoty przekazywane sporadycznie na cele społeczne i sport są kwotami stanowiącymi promilowy udział z przychodów spółki i pochodzą z zysku wygenerowanego ze sprzedaży węgla, sprzedaży węzłów i innych zleceń, które ZEC wykonuje na zlecenia zewnętrzne jak również posiada z zysków od umów np. z prac wykonywanych w skutek wygranych przetargów na różnego rodzaju prace i usługi.

10. Czy w związku z zastrzeżeniami dot. ITPOK, ZEC zaplanuje wyjazd delegacji do najbliżej znajdującej się w Polsce takiej instalacji, w skład której mogli by wejść np. przedstawiciele osób protestujących, przedstawiciele obu spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych inne zainteresowane osoby.

Mamy w planach wyjazd informacyjno-edukacyjny, który to mamy nadzieję, uspokoi emocje osób najbardziej zaniepokojonych i będzie pomocny w rozwianiu wątpliwości oraz obaw mieszkańców.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Nasze Miasto Starachowice 2014. Kontakt: info@naszemiasto.starachowice.pl
<