08 maj

Apel do wiceprezydenta

STOWARZYSZENIE SPÓŁDZIELCÓW               Starachowice, 16.05.2012 r.
 I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
w Starachowicach „Nasze Miasto

 

 

                                                                     Zastępca Prezydenta
                                                                     Miasta Starachowice
                                                                   Pan Sylwester Kwiecień

 

 

Szanowny Panie Wiceprezydencie!

Zarząd Stowarzyszenia Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych „NASZE MIASTO” działając w oparciu o Statut, zwraca się do Pana z prośbą o współpracę z uszanowaniem prawa i dobrych obyczajów.  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym §1 pkt. 19 i Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nakłada taki obowiązek współpracy, na jednostki samorządu terytorialnego.

Stowarzyszenie zwraca się z prośbą, aby założenia przygotowanego przez Urząd Miasta regulaminu utrzymania porządku i czystości w Starachowicach uszczegółowić, a projekt przekazać do społecznej konsultacji. Umożliwi to mieszkańcom miasta, spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym przygotowanie się do jak najlepszych rozwiązań. Opracowany dotychczas materiał /dwa enigmatyczne pisma/ to zdecydowanie za mało informacji, na podstawie, której wspólnoty mogłyby planować organizowanie i wyposażanie miejsc do gromadzenia nieczystości stałych.

Jak Panu doskonale wiadomo, przez minione kilkanaście lat przekazywanie wspólnotom budynków komunalnych miało żywiołowy przebieg i wiele spraw formalno – prawnych z tym związanych, nie zostało przeprowadzonych do końca w sposób przemyślany. Zarządy wielu wspólnot nie zdają sobie sprawy ze skutków finansowych, które mogą je dotknąć przy realizowaniu opracowanego przez władze naszego miasta programu zagospodarowania odpadów.  Nie jest etyczne, aby mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych ponosili konsekwencje finansowe, za „krótkowzroczność” władz miasta. Nie jest winą wspólnot, że chaotycznie przekazano im tereny w takim kształcie, jakim są, a obecnie chce im się narzucić w sposób nakazowy przejęcie terenów gminnych.

Zarządcy i zarządy wspólnot przedstawiali na wcześniejszych spotkaniach wiele wątpliwości dotyczących spraw związanych z dzierżawą lub wykupem terenów pod altany śmietnikowe. Zwracano uwagę na możliwości wykorzystania dotychczasowej bazy składowania odpadów firmy ALMAX, której usługi oraz kwoty, jakie pobiera za wywóz śmieci budzą wiele wątpliwości.  Na te pytania nie otrzymano dotychczas odpowiedzi.

Taka niejasna sytuacja lub brak wiedzy, powodują, iż niektóre zarządy i zarządcy podejmują jednostkowe decyzje, dot. dzierżawy, sprzątania lub wykupu terenów. W chwili obecnej nikt nie wie, na jakich zasadach miałoby to przebiegać, oraz jakie będą tego koszty.

Sytuacja o tyle jest złożona, że takie decyzje mogą być niezgodne z Ustawą o własności lokali i mogą być one zaskarżane do Sądu przez właścicieli lokali, gdyż decyzje te mogą przekraczać kompetencje zarządu oraz zarządcy wspólnoty.

Zarząd Stowarzyszenia Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych „NASZE MIASTO” zwraca się do Pana z prośbą, o faktyczne szerokie konsultacje społeczne i przekazywanie rzetelnych propozycji. W Polsce można znaleźć setki takich przykładów, od spotkań, szkoleń ankiet, poradników, itp. Stowarzyszenie proponuje powołanemu w UM zespołowi interdyscyplinarnemu, opracowania najistotniejszych informacji – wzorem poradnika dla wspólnot, przygotowanego w ub. roku przez władze miasta Gdańska, gdzie jasno otwarcie opisano, czego oczekuje się od mieszkańców, co się planuje i za ile. / poradnik dostępny www.gdansk.pl/plik,35183.html

Prosimy o przygotowanie w jak najszybszym terminie podobnych informacji (poradnika dla wspólnot), bo praktycznie to mogą być 3-4 przypadki przedsięwzięć, które będą musiały podejmować wspólnoty. Dobrze by było, aby całą przyszłą gospodarkę śmieciową można było oprzeć na istniejącej bazie punktów gromadzenia odpadów.  Wiedza wspólnot w tej tematyce jest znikoma w przeciwieństwie do powołanego przez Pana zespołu interdyscyplinarnego. Zaproponowane rozwiązania zakładające wielowariantowość, pozwoliłyby na przygotowanie przemyślanych rozwiązań i pokazały społeczeństwu – nie tylko naszego miasta –  że Starachowiczanie potrafią coś więcej niż „produkowanie” afer.

 

Zarząd Stowarzyszenia Spółdzielców
i Wspólnot Mieszkaniowych
w Starachowicach
„NASZE MIASTO”

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Nasze Miasto Starachowice 2014. Kontakt: info@naszemiasto.starachowice.pl
<