16 lis

NIE dla pomysłu Radnej Główki w sprawie Budżetu Obywatelskiego

W „Tygodniku Starachowickim” z dnia 6.11.2017 r. oraz na stronie internetowej Starachowice-net ukazała się informacja, że radna Rady Miasta Starachowice Joanna Główka wnioskuje o zawieszenie na dwa lata realizacji „Budżetu Obywatelskiego” i przekazanie z tego tytułu środków na budowę wiaduktu w Starachowicach Zachodnich.  Stowarzyszenie Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych „Nasze Miasto” jest jak najbardziej za budową tego obiektu oraz usprawnianiem komunikacji w naszym mieście w oparciu o realne środki finansowe. Na ten temat stale zabieraliśmy, zabieramy i będziemy zabierać głos wskazując na złe rozwiązania i potrzebne działania.

    Wracając do inicjatywy radnej Główki – mówimy stanowcze NIE. Budżet Obywatelski (BO) od samego początku przeszkadzał radnym Prawa i Sprawiedliwości. Trochę faktów z historii – gdy w 2011 roku na Radzie Miasta rzuciliśmy hasło „Budżet Obywatelski” to o jego idei i funkcjonowaniu większość radnych miała pojęcie jak o lotach na Marsa.  Widać, że niektórzy dalej mają taką wiedzę. Pamiętamy jak ze strony przedstawicieli PIS padły słowa „po co budżet obywatelski – od tego są radni” (Przecież ONI wiedzą NAJLEPIEJ co jest starachowiczanom potrzebne!!). Gdy powstał społeczny komitet, który doprowadził do stworzenia regulaminu, w hotelu „Senator” postawiono nam ultimatum – albo zostanie przyjęta wersja regulaminu w/g PIS albo BO w ogóle nie wejdzie. Tak się złożyło, że doszło do walki o władzę i projekt BO złożony do przewodniczącej Rady Miasta Lidii Dziury /PIS/ i ówczesnego Prezydenta Sylwestra Kwietnia /SLD/ jednak został wprowadzony pod obrady.  Wniosek złożył sam S. Kwiecień, który okazał się on sprytniejszym i Budżet Obywatelski został przyjęty. Funkcjonował on normalnie dwa lata. Po tym czasie doświadczeni politycznie i znający mentalność niektórych radnych, radni PIS przeforsowali podział pieniędzy „BO” z dotychczas obowiązujących 4 okręgów na 23 okręgi wyborcze. 

    Po tej zmianie jak grzyby po deszczu nastąpił wysyp wniosków większości radnych w ramach BO. Doskonale zdawano sobie sprawę, że inwestycje zgłoszone w ramach BO będą smaczną kiełbasą wyborczą.  Być może zobaczymy to za rok w kampanii wyborczej, kiedy to niektórzy radni będą się szczycili inwestycjami w poszczególnych okręgach wyborczych, które to zostały zrealizowane. Raczej nie mamy złudzeń, że „przejmą się” naszą publikacją. Wtedy trzeba będzie zadawać pytania w każdym takim przypadku – „Ile było z „B O”, a ile z budżetu miasta. W niedługim czasie pokażemy zestawienia, jak to wyglądało i ile gmina  musiała dokładać  dodatkowych środków finansowych z budżetu miasta do BO. To skutek zawłaszczenia idei Budżetu Obywatelskiego przez grupę radnych, praktycznie tylko w tym celu.

   Starachowice to swoiste kuriozum w świecie polskiej samorządności – w Polsce radni nie składają projektów, za to są inspiratorami i propagatorami tego budżetu oraz szeroko rozumianej aktywności obywatelskiej.  Wracając do inicjatywy Radnej Główki, która jak zawsze twierdzi, że wie, czego najbardziej potrzebują mieszkańcy, powinna jeszcze rzucić hasło „Wiadukt budują całe Starachowice”. Tak jak w czasach „minionej epoki” cała „Polska odbudowywała Stolicę”. Dokonując analizy budżetu miasta, te skromne środki z BO, to tyle, jakbyśmy dorzucili 50 zł do jakiegoś większego interesu. Pani Radnej, idąc tym tokiem rozumowania proponujemy, aby zawnioskowała również o zamrożenie na dwa lata wszystkich inwestycji w ramach budżetu miasta /budowa ulic, chodników, remonty budynków, itd. itd./ Wtedy to będzie duża kasa, a nie skromne grosze z BO. Ponadto liczymy na Pani wielkoduszność. Dała już Pani przykład finansując autobus w dniu 1 listopada do Wąchocka. Liczymy, że przez dwa lata przekaże Pani na budowę wiaduktu tłuste dochody z bycia radną, a inni radni pójdą Pani śladem. Liczymy również na Pani polityczną operatywność w pozyskaniu środków zewnętrznych.  Jest Pani liczącym się członkiem PIS. Niewiele jest w Polsce miast, gdzie z Pani ugrupowania mamy znaczącego Posła, Starostę, Wojewodę, Wiceprzewodniczącego Sejmiku. Liczymy, że tak Pani aktywnie i skutecznie zadziała w kręgach swojego ugrupowania, że do Starachowic spłynie strumień pieniędzy na jakże potrzebne inwestycje – wiadukt, obwodnicę Wąchocka i szereg innych. Zarząd Stowarzyszenia bardzo chętnie się z Panią spotka, aby przy kawie przedyskutować ten temat. Zarząd Stowarzyszanie ma nadzieję, że Prezydent nie zahibernuje i wyprze się dzieła, którego był współtwórcą – Budżetu Obywatelskiego i odrzuci ten futurystyczny pomysł Radnej Główki.    

 

Zarząd Stowarzyszenia Spółdzielców

i Wspólnot Mieszkaniowych „NASZE MIASTO”

16 lis

Czas na uporządkowanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Stowarzyszenie Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych „Nasze Miasto” pozytywnie przyjęło możliwość zgłaszania wniosków do planowanego Budżetu Miasta. To kolejny krok władz miasta otwierania się do potrzeb mieszkańców i rozwoju demokratyzacji życia. Stowarzyszanie skorzysta z tej możliwości i złoży wniosek dotyczący zabezpieczenia środków finansowych na uporządkowanie PSZOK-ów (Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) tj. miejsc, gdzie wyrzucamy odpady segregowane do tzw. „dzwonów”.
Nowa ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nałożyła obowiązek segregacji odpadów przez wszystkich mieszkańców. Tu należy przypomnieć, jakie działania zastosowały ówczesne władze miasta wobec wspólnot mieszkaniowych. Początek miał miejsce za prezydentury Wojciecha Bernatowicza, ale jego „politykę” w tym zakresie kontynuował jego następca. Zaczęto zmuszać wspólnoty do szukania miejsc pod punkty gromadzenia tych odpadów uznając, że miasto nie będzie utrzymywać śmietników. Absolutnie pominięto fakt, że praktycznie większość wspólnot nie miała terenów pod te punkty i zaczęto wyburzać altany śmietnikowe.
Nasze stowarzyszenie cały czas przeciwstawiało się tym rozwiązaniom szukając kompromisu. Efektem było wypracowanie stanowiska, że miejsca gdzie stały dawne altany zostaną wydzierżawione wspólnotom, bo było to jedyne prawnie możliwe rozwiązanie. Zgodnie z prawem wspólnota nie może wydawać swoich pieniędzy na inwestycje, które nie są niezbędne do jej funkcjonowania i które nie są w jej władaniu. Gmina Starachowice zgodziła się na odpłatne dzierżawienie terenów z obowiązkiem ich sprzątania. Mogła to udostępnić nieodpłatnie, ale podjęto inną decyzje. Kolejnym krokiem było zagospodarowanie tych punktów. Ponieważ weszła obowiązkowa segregacja odpadów, gmina ustawiła pojemniki na segregacje w te miejsca, które były w jej władaniu, co znaczyło, że zobowiązała się do utrzymywania ich stanu technicznego i porządku wokół nich.
Co bardziej przewidujące wspólnoty podjęły działania na rzecz zagospodarowania miejsc pod zbiórkę odpadów przewidując komplikacje, do których doszło. Nasze stowarzyszenie wystąpiło do starachowickich przedsiębiorców z wnioskiem o opracowanie zabudowy na pojedyncze kontenery. Najlepszą ofertę dała firma STARPOL II w Starachowicach, która wkrótce rozpoczęła produkcję osłon do pojemników na odpady komunalne. Jak pokazały minione lata spełniają one swoją rolę. Obecnie większość wspólnot zagospodarowała miejsca pod „swoje śmietniki” i utrzymuje porządek.
Obecnie przy uporządkowanych punktach śmietnikach największy problem stanowią już nie śmietniki, ale obsługiwane przez gminę PSZOK-i. Ich stan jest fatalny. Po pierwsze stoją zbyt blisko śmietników wspólnotowych, po drugie – stoją na ziemi gdzie jest błoto woda, bo przeważnie nie są to tereny utwardzone. Po trzecie nie są one ogrodzone, co powoduje, że wiatr rozwiewa śmiecie. I co najgorsze – nie są zbyt często sprzątane.
Bardzo ważną sprawą jest niefunkcjonalność tych „dzwonów”, bo wielu odpadów nie można do nich wrzucić, bo się nie mieszczą – wtedy „na ogół” te „za duże” śmiecie zostawia się „gdzieś obok”.
Zgodnie z raportem Najwyższej Izby Kontroli, gmina została negatywnie oceniona pod względem utrzymania porządku i czystości – zarzucono brak kontroli utrzymania porządku i kontroli segregacji śmieci. Obecnie straż miejska słusznie kontroluje punkty gromadzenia odpadów, pouczając i informując o bałaganie. Ale i dużo winy leży po stronie wielu mieszkańców, którym nie zależy na czystości i porządku wokół ich miejsc codziennego pobytu – widocznie im „wisi” ładny wygląd najbliższego otoczenia.
Tu chcemy poinformować wszystkich czytających, że wszystkie odpady do segregacji trzeba zostawiać w punktach gdzie są dzwony. W tych punktach w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca należy wystawiać „gabaryty” tj meble, a także „elektrośmiecie”, a nie przy altanach śmietnikowych jak czyni to bardzo duża część mieszkańców. Natomiast gruz budowlany należy we własnym zakresie wywozić na odpowiedni punkty na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Starachowiczanie muszą się liczyć z tym, że niedługo będą na nich nakładane kary za nie segregowanie odpadów przez mieszkańców bloków. Wynika to jednoznacznie z raportu NIK-u, który negatywnie ocenił władze miasta za brak kontroli.
Możliwe, że ze względu na zbliżającą się kampanię wyborczą gmina nie zastosuje takich sankcji, ale potem będzie musiała to zalecenie zastosować, wiec należy się spodziewać takich kontroli i nakładania kar, a może nawet i wzrostu opłat. Ten problem będą mieli ci, co maja wspólne altany.
Nasze stowarzyszanie tym artykułem składa wniosek o porządkowanie punktów selektywnej zbiorki i jednocześnie apeluje do wspólnot i mieszkańców o dbanie o porządek przy swoich altanach. Ponadto uważamy, że warto pomyśleć o zamianie fatalnie dobranych i niefunkcjonalnych „dzwonów” na stosowane w większości miast w Polsce „wagoniki” jeżeli tylko powstaną odpowiednie „możliwości” i znajdą się odpowiednie środki.

Miejsca zbiórki selektywnej

13 mar

Nasze stowarzyszenie zwróciło się do prezydenta miasta pana Marka Materka o rozpoczęcie działań w sprawie rewitalizacji tego zalewu w setną rocznicę oddania go do użytku. treść naszego pisma poniżej:

==============================================================================================================================================

Starachowice, 2015/03/12

 

                                  Pan Marek Materek

                                            Prezydent miasta Starachowice

 

Stowarzyszenie Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych „Nasze Miasto” zwraca się do Pana Prezydenta z prośbą o podjęcie działań pozwalających na uczczenie setnej rocznicy oddania do użytku zalewu „PASTERNIK”, która minie w 2020 roku. Warto wykorzystać te najbliższe 5 lat, aby w pełni wykorzystać szanse na  poprawę wizerunku  „Naszego Miasta” który zapewni mądrze zrewitalizowany teren zalewu.

Jedną z szans rozwoju „Naszego Miasta”  jest bez wątpienia turystyka. Położenie Starachowic wśród lasów i na wzgórzach z pięknymi widokami, liczne i dobrze zachowane zabytki techniki oraz kilka zalewów w samym mieście i w jego pobliżu oraz korzystne „bliskości” największych miast w Polsce stwarzają niepowtarzalną szansę żeby jeszcze dostępne środki unijne wykorzystać na realizację tej „turystycznej” szansy rozwoju. Zalew  „PASTERNIK” jest pośrednio symbolem Naszego Miasta – możemy go oglądać w każdym albumie o Starachowicach czy na widokówkach. To również połączenie z obiektem muzealnym Wielkiego Pieca ,który by nie funkcjonował bez tego zalewu.

Korzystając z funduszy unijnych, Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Świętokrzyskiego, funduszy właściciela zalewu – Centralnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, oddział w Ostrowcu Św., Wojewody Świętokrzyskiego, dotacji Funduszy Ochrony Środowiska oraz funduszy prywatnych darczyńców, my starachowiczanie mamy szansę aby w okresie pięciu lat doprowadzić zalew „PASTERNIK” do takiego stanu, aby stał się wizytówką Starachowic dokładnie w setną rocznicę oddania go do użytku. Środki z RPO są przeznaczane na zbiorniki, które związane są  z turystyką i ochroną przyrody i są  zbiornikami retencyjnymi. Zalew Pasternik posiada wszystkie te trzy elementy, do których trzeba nawiązać. Znajduje się tu rezerwat ornitologiczny, który powinien pozostać, można z wykorzystaniem grobli zrobić ścieżkę edukacyjna wraz ze stanowiskami do obserwacji ptaków.  Groblę oraz brzeg zalewu od strony linii kolejowej można wykorzystać do celów turystycznych. Tu można wykonać  ścieżkę spacerowo – rowerową wokół zalewu z miejscami do wypoczynku. Dążyć do połączenia tą ścieżką rowerową z taką samą w Wąchocku. Rzeka Kamienna może być atrakcyjna do spływów kajakowych, które już są amatorsko organizowane. Zalew był by jednym z elementów  na przystanek w połączeniu ze zwiedzaniem ekomuzeum. Należy postarać się, aby zalew ponownie pełnił funkcję zalewu retencyjnego, bo jak pokazały  kilka lat temu powodzie, nie jest on w stanie przyjąć wystarczająco dużo wody, co powodowało liczne zalania i podtopienia od Wąchocka  do Starachowic i w samych Starachowicach

W styczniu 2006 r.  Rada Miasta w uchwale nr I/9/06 przyjęła „ LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WYBRANYCH TERENÓW MIASTA STARACHOWICE” w którym były założenia do rewitalizacji zalewu „PASTERNIK”, ale praktycznie nie podjęto jego realizacji i nic się w tej materii nie działo.

Nie bądźmy gorsi od Wąchocka, który naprawdę zrobił bardzo wiele, aby wykorzystać swoje położenie „turystyczne” – spróbujmy wykorzystać ich doświadczenia. Dlatego w imieniu mieszkańców „Naszego Miasta” zwracamy się do Pana Prezydenta, aby podjął działania w kierunku realizacji naszego wniosku i zorganizował spotkanie inaugurujące działania w kierunku rewitalizacji zalewu „PASTERNIK” zapraszając wszystkich zainteresowanych, mogących pomóc w realizacji tego ambitnego celu – mieszkańców Starachowic i wszystkie instytucje do których warto byłoby zwrócić się o pomoc:

 

1)      Urząd Marszałkowski – Kielce;

2)      Wojewoda Świętokrzyski;

3)      Ministerstwo Środowiska;

4)      Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie;

5)      Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zlewnia w Ostrowcu Św. – administrator zalewu;

6)      Europosłanka Róża Thun;

7)      Posłowie naszego regionu;

8)      Starosta Starachowicki;

9)      Okręgowy Polski Związek Wędkarski, koło w Starachowicach;

10)  Przewodniczący Rady Miasta Starachowice;

 

W imieniu zarządu stowarzyszenia:

1/ Tadeusz Zieliński – inicjator               …………………………………………..

2/ Adam Wyrębkiewicz – wiceprezes     ……………………………………………

3/ Adam Buchelt – sekretarz                   …………………………………………..

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Nasze Miasto Starachowice 2014. Kontakt: info@naszemiasto.starachowice.pl
<